Exekúcie po novom alebo ako sa exekučné konania týkajú správcov bytových domov

Poslanci NR SR dňa 26.6.2019 schválili nový zákon o exekúciách. Tento zákon nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Čo prináša nový zákon o exekúciách, bude sa tento zákon týkať aj správcov bytových domov?

Stará exekúcia sa podľa najnovšieho zákona schváleného
parlamentom dňa 26.6.2019 zastaví vtedy, ak uplynulo 5 rokov od jej začatia
a ak sa nezistil majetok, ktorý by stačil na úhradu trov konania.

Zákonom sa dosiahne, že exekúciu treba zastaviť pre
nemajetnosť dlžníka, ak sa nevymohol do piatich rokov. Na veriteľovi ostáva, či
podá návrh na exekúciu znova, alebo túto pohľadávku odpíše. Oprávnená osoba,
ktorej dlžník dlhuje prostriedky pri zastavení starej exekúcie voči tomuto
dlžníkovi má nárok opäť podať návrh na exekúciu na vymoženie svojej pohľadávky.
Bude to však musieť urobiť už podľa nových predpisov, teda podľa aktuálneho
nového zákona.

Zastavenie exekúcií sa netýka:

 1. Vymáhania dlhu na výživnom
 2. Uspokojenia práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia
  práva na peňažné plnenie, ak sa vymáhajú v rovnakom exekučnom konaní.
 3. Vymáhanie dlhu, ktorý vznikol z realizácie projektu
  z eurofondov
 4. Vymáhanie plnenia, o ktorom rozhodli úrady
  EÚ.
 5. Vymáhanie plnenia, o ktorom rozhodli úrady
  v dôsledku porušenia hospodárskej súťaže.
 6. Exekúcie, v ktorých bol za posledných 18
  mesiacov pred dňom kedy sa má stará exekúcia zastaviť dosiahnutý výťažok aspoň
  15 €.
 7. Exekúcie, v ktorých je povinnou osobou tá,
  ktorej úpadok sa nemôže riešiť podľa osobitného predpisu.

Zastavením exekúcie dlh nezaniká.

Dlh nezaniká ani po zastavení exekúcie, každý si musí byť vedomý svojej zodpovednosti a dlh nemožno len tak odpustiť. Zastavenie starých exekúcií netreba zamieňať s exekučnou amnestiou.

Pretože amnestia by bola proti tým občanom, ktorí si riadne
platia svoje dlhy nespravodlivá.

Pre tých, ktorí nie sú schopní platiť si svoje dlhy ostáva
možným riešením inštitút oddlženia – osobný bankrot.

Základné postupy exekútora pri exekučnom konaní

 1. Upovedomenie o začatí. Ak dlžník dostal upovedomenie od exekútora o začatí exekúcie môže podať námietky (v konaniach začatých pred 1. aprílom 2017) alebo návrh na zastavenie exekúcie (v konaniach začatých po 1. apríli 2017). Ak dlžník nekoná nasleduje exekúcia.
 2. Exekútor po doručení upovedomení o začatí exekúcie vydá exekučný príkaz. Bude zisťovať majetkové pomery dlžníka, pričom blokovanie majetku nie je porušením zákona.
 3. Exekútor môže splatenia dlhu dlžníka zabezpečiť rôznymi spôsobmi, napr. zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, predajom vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti a pod.

Keď je v rámci exekúcie uložená iná povinnosť než
zaplatenie finančnej sumy, teda nepeňažných nárokov exekútor môže exekúciu
vykonať inak, napr. vyprataním bytu, či domu, rozdelení spoločnej veci
a pod.

Teda, ak je exekučné konanie vedené na nepeňažné plnenie,
napr. vypratanie bytu nedôjde k zastaveniu exekučného konania.

Exekučné konania u správcov bytových domov

Aj správcovia bytových domov vedú exekučné konania voči
dlžníkom a to buď za služby a plnenia súvisiace s nájmom družstevných
bytov a/alebo nájmom nebytových priestorov, alebo za plnenia a služby súvisiace
s výkonom správy domu voči vlastníkom bytov a nebytových priestorov
v bytových domov.

V týchto konania, ak v procese nájmu družstevných
bytov vymáhajú dlžné čiastky od svojich nájomcov konajú vo vlastnom mene
a na svoj účet.

Ak v konaniach vymáhajú dlžné čiastky od vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v tomto prípade vystupujú v mene
a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Z tohto dôvodu si budú musieť správcovia bytových domov
ku koncu roku 2019 vykonať analýzu stavu vedených exekučných konaní
a rozhodnúť o ďalšom postupe v súlade so zákonom.