Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.

V súvislosti s mimoriadnym stavom šírenia pandémie COVID-19 a doteraz prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu boli dňa 29.04.2020 prehodnotené naše doterajšie prijaté opatrenia, v dôsledku čoho  s účinnosťou od 04.05.2020  dochádza k úprave opatrení nasledovne:

  • naďalej platí pozastavenie pre osobné vybavovanie požiadaviek klientov a ich vstupu do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu
  • všetky požiadavky klientov budú naďalej riešené a vybavované formou mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou
  • naďalej sa nebude realizovať zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov v bytových domoch a vykonávanie písomného hlasovania
  • v plnom rozsahu budú vykonávané všetky práce zamestnancami údržby na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome. Jedná sa o revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, vykonávanie porevíznych opráv vyhradených technických zariadení a opráv na základe evidovaných nahlášok za podmienok prísneho dodržiavania hygienických opatrení
  • nebudú vykonávané práce zamestnancami údržby v bytoch, ktoré znesú odklad. Výnimku tvoria prípady, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo majetku vlastníkov v dome
  • naďalej bude zabezpečené plynulé fungovanie havarijnej služby v profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie
  • naďalej bude platiť povinné používanie a nosenie ochranných rúšok, rukavíc a zvýšená hygiena (umývanie a dezinfekcia rúk, dezinfekcia kľučiek dverí a priestorov)

V Košiciach, 30.04.2020                       

                                                                                               Ing. Vojtech MOLNÁR

                                                                                                 riaditeľ SBD II. Košice

image_printVytlačiť