Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.

V súvislosti
s mimoriadnym stavom šírenia pandémie COVID-19 a doteraz prijatými
opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu boli dňa 29.04.2020 prehodnotené
naše doterajšie prijaté opatrenia, v dôsledku čoho  s účinnosťou od 04.05.2020  dochádza
k úprave opatrení nasledovne:

 • naďalej
  platí pozastavenie pre osobné vybavovanie požiadaviek klientov a ich vstupu
  do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu
 • všetky
  požiadavky klientov budú naďalej riešené a vybavované formou mailovej
  komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou
 • naďalej
  sa nebude realizovať zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov v bytových domoch
  a vykonávanie písomného hlasovania
 • v plnom
  rozsahu budú vykonávané všetky práce zamestnancami údržby na spoločných
  častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome. Jedná sa
  o revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
  zariadení, vykonávanie porevíznych opráv vyhradených technických zariadení
  a opráv na základe evidovaných nahlášok za podmienok prísneho dodržiavania
  hygienických opatrení
 • nebudú
  vykonávané práce zamestnancami údržby v bytoch, ktoré znesú odklad. Výnimku
  tvoria prípady, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo majetku
  vlastníkov v dome
 • naďalej
  bude zabezpečené plynulé fungovanie havarijnej služby v profesiách výťahy,
  plyn, elektrina, voda, kúrenie
 • naďalej
  bude platiť povinné používanie a nosenie ochranných rúšok, rukavíc
  a zvýšená hygiena (umývanie a dezinfekcia rúk, dezinfekcia kľučiek
  dverí a priestorov)

V
Košiciach, 30.04.2020                       

                                                                                               Ing.
Vojtech MOLNÁR

                                                                                                 riaditeľ SBD II. Košice