Kedy musíme mať overovateľov a čo majú podpisovať?

V predošlých článkoch sme rozobrali rozdiely medzi zástupcom vlastníkov v článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha” a osobou poverenou v článku: “Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?”. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov však pozná aj tzv. overovateľov. Kto sú overovatelia, kedy a čo musia overovať?Overovateľov už poznáme aj z minulosti, avšak posledná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravila ich kompetencie v § 14 a § 14a tohto zákona.

Preukazovanie plnomocenstva splnomocnenej osoby overovateľom pri písomnom hlasovaní

Už v minulom článku: “Ako sa zmenil spôsob rozhodovania po novele zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2019” sme si povedali akým spôsobom je možné splnomocniť inú osobu na zastupovanie pri rozhodovaní, ako aj to koho vlastník nemôže splnomocniť na zastupovanie. Podľa § 14 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov splnomocnená osoba sa originálom plnomocenstva preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom plnomocenstva overovateľom.

Koľko overovateľov je potrebných?

V zmysle § 14a ods. 4 predmetného zákona podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní.Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, zistí výsledok hlasovania za účasti dvoch overovateľov.

Po novom zápisnica už aj z písomného hlasovania

Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, predseda, člen rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia.

Odmietnutie podpísania zápisnice

Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať.

Čo musí obsahovať zápisnica?

Zápisnica musí obsahovať najmä

  • termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
  • odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
  • znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
  • iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov,
  • otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
  • meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.

Zhrnutie: Aké dokumenty teda podpisujú overovatelia?

  • Zápisnicu zo schôdze vlastníkov (§ 14a ods. 5)
  • Zápisnicu z písomného hlasovania (§ 14a ods. 5)
  • Hlasovaciu listinu pri písomnom hlasovaní – vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu vlastníka (§ 14a ods. 4)
  • Výsledok písomného hlasovania (§ 14a ods. 4)

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Bc. Mgr. Peter Molnár

image_printVytlačiť