Členská samospráva

Informácie o členskej samospráve družstva.

1. Členská samospráva je orgánom družstva. Zriaďuje sa podľa požiadaviek a rozhodnutia členov družstva.

2. Členskú samosprávu organizačne tvoria členovia družstva bytového domu alebo súboru bytových domov.

3. Do pôsobnosti členskej samosprávy patrí:
A/ voliť a odvolávať predsedu členskej samosprávy, ktorý sa voľbou stáva delegátom Zhromaždenia delegátov.
B/ rozhodovať o vystúpení členskej samosprávy z družstva na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých členov členskej samosprávy.
C/ prerokovávať všetky záležitosti týkajúce sa členstva v družstve v súlade so stanovami.
D/ navrhnúť a voliť kandidátov na členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva v súlade s volebným poriadkom.
E/ prerokovať správu delegáta zo Zhromaždenia delegátov.

4. Členská samospráva zaniká zmenou formy výkonu správy zo správy domu družstvom (správcom) na spoločenstvo, zánikom alebo výpoveďou zmluvy o výkone správy medzi družstvom (správcom) a členmi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.