Kariéra

Pridajte sa k nám.

V procese prijímania zamestnancov máme záujem o ľudí s vysokými odbornými znalosťami a skúsenosťami, ktorí budú schopní plniť strategické ciele družstva.
V práci kladieme dôraz na komunikatívnosť a ústretovosť v styku so zákazníkom.

Ak máte záujem pracovať v našej organizácii posielajte nám žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis na mailovú adresu ponukaprace@sbd2ke.sk.
Ak reagujete na vypísané výberové konanie, z kapacitných dôvodov budeme pozývať na osobný pohovor len tých uchádzačov, ktorých profil bude spĺňať naše kvalifikačné požiadavky.

Momentálne prebieha výberové konanie na pracovné pozície: žiadne

Pre bližšie informácie k voľným pracovným pozíciam nás kontaktujte na oddelení personalistiky a odmeňovania, t.č. 055/7871461

Počas výberového procesu budeme o Vás spracovávať osobné údaje v rozsahu žiadosti o prijatie, motivačného listu a životopisu. Vaše osobné údaje budeme spracovávať výlučne na účely posúdenia odbornej praxe v procese prijímania do zamestnania a len do doby ukončenia výberového procesu.
Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme alebo súhlasu v prípade ak ste nás o to požiadali. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušnú pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania výberového konania až do doby, kým vyberieme vhodného kandidáta. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj dlhšiu dobu v prípade, že ste nám poskytli súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Po uplynutí stanovenej doby budú dokumenty, ktoré ste nám poslali zlikvidované.
Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnym príjemcom. Spracovávať ich budú len naši zamestnanci, ktorí sú poverení ich spracúvaním.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo:

  • požadovať od SBD II. Košice prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame,
  • na opravu týchto osobných údajov,
  • na vymazanie týchto osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,
  • na prenosnosť týchto osobných údajov,
  • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
  • odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
  • podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na zodpovednaosoba@sbd2ke.sk.