Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne.

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti SBD II. Košice zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Pri vykonávaní správy bytov a nebytových priestorov a poskytovaní služieb súvisiacich s bývaním získavame a ďalej spracúvame Vaše osobné údaje.

Pri spracúvaní osobných údajov SBD II. Košice ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Po celú dobu spracúvania nám záleží na tom, aby boli Vaše osobné údaje chránené v čo najväčšej možnej miere.

 

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby SBD II. Košice poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb:

Dotknuté osoby môžu kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov

  • písomne na adrese:

Zodpovedná osoba

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Bardejovská 3

040 11 Košice

  • alebo emailom

zodpovednaosoba@sbd2ke.sk