Riaditeľ

Riaditeľ družstva

1. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ, vymenovaný a odvolávaný predstavenstvom, v súlade s § 243 ods. 7 Obchodného zákonníka.

2. Pracovný pomer riaditeľa družstva sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou v súlade s § 42 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce. Za výkon práce zodpovedá predstavenstvu.

3. Riaditeľ družstva v postavení vedúceho organizácie plní povinnosti vedúceho zamestnanca podľa pracovno-právnych predpisov v súlade s § 9 a § 82 Zákonníka práce. V tejto súvislosti je riaditeľ družstva oprávnený vystupovať v kolektívnych, pracovno-právnych vzťahoch uzatvárať a podpisovať kolektívnu zmluvu v súlade s § 229 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce a pracovné zmluvy so zamestnancami družstva v súlade s § 42 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce.

4. Riaditeľ je oprávnený konať vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených v súlade s príslušnými právnymi predpismi Zhromaždeniu delegátov a predstavenstvu družstva. V tejto súvislosti je riaditeľ oprávnený a v súlade s § 15 Obchodného zákonníka splnomocnený podpisovať všetky písomnosti a právne úkony súvisiace s organizovaním a riadením činnosti družstva, ku ktorým obvykle dochádza.

5. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje vedúci pracovník družstva určený organizačným poriadkom.

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice