Členská schôdza - Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov.

1. Členská schôdza - Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva. Rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti.

2. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze.

3. Do výlučnej pôsobnosti Zhromaždenia delegátov patrí:
A/ prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,
B/ voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
C/ voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
D/ schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
E/ oboznámiť sa s vyjadrením kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva,
F/ schvaľovať výročnú správu o činnosti družstva
G/ rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
H/ schvaľovať vytvorenie iných fondov družstva a zásady použitia týchto fondov,
I/ rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
J/ rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,
K/ rozhodovať o splynutí, zlúčení a rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy a zrušení družstva likvidáciou,
L/ určovať počet delegátov na Zhromaždenie delegátov, pričom platí zásada, že jedna členská samospráva má jedného delegáta, ktorým je predseda členskej samosprávy,
M/ schváliť zásady odmeňovania funkcionárov, členov volených orgánov družstva,
N/ schváliť rozdelenie likvidačného zostatku na základe predloženého návrhu likvidátora

4. Do pôsobnosti Zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradil.

5. Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky.