Pomocné orgány

Pomocné orgány družstva.

1. Na zabezpečenie svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil.

2. Zhromaždenie delegátov zriaďuje radu predsedov členských samospráv (RPČS):
A/ RPČS je tvorená zo všetkých predsedov členskej samosprávy,
B/ RPČS sa schádza podľa potreby, na základe rozhodnutia predstavenstva,
C/ RPČS zvoláva predstavenstvo družstva.

3. Zhromaždenie delegátov zriaďuje radu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov (RZVB).
A/ RZVB je tvorená zo všetkých zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
B/ RZVB sa schádza podľa potreby, na základe rozhodnutia predstavenstva.
C/ RZVB zvoláva predstavenstvo družstva.

4. Predstavenstvo družstva je oprávnené v prípade potreby zvolať spoločne obidva pomocné orgány družstva.