O nás

História firmy siaha do roku 1956. Náš príbeh: Alebo prečo je družstvo družstvom?

História: Ako to celé začalo

Stavebné bytové družstvo II. Košice bolo zapísané do podnikového registra Okresného súdu Košice- mesto pod číslom 32 N 790/65 RB. 169 dňa 5.7.1965 pod názvom 'Stavebné družstvo stabilizačné pri VSŽ Košice'.

Dňa 30.6.1965 pod číslom 66/65 po prejednaní s ONV Košice bol daný súhlas k vzniku družstva Okresným súdom Košice -mesto. V roku 1972 bola zaregistrovaná zmena názvu družstva na 'Stavebné bytové družstvo Nové mesto Košice'.

V súvislosti so zmenou územného členenia ObNV na území mesta Košíc družstvo prijalo názov 'Stavebné bytové družstvo II. Košice“.

Stavebné bytové družstvo II. Košice prešlo v roku 2011 zásadnými zmenami.

Najväčšou zmenou bola zmena organizačnej štruktúry SBD II. Košice, v ktorej sa odzrkadlili potreby trhu, očakávania zákazníkov a podporila sa marketingová koncepcia firmy so schopnosťou citlivo reagovať na požiadavky zákazníkov a prijatie skutočnosti, že úspech akéhokoľvek podnikania závisí na schopnosti uspokojenia týchto požiadaviek.

Súčasnosť: Napredujeme

Stavebné bytové družstvo II. Košice s vyše 54-ročnými skúsenosťami a vyše 12 000 základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

Poskytuje komplexné služby v oblasti výkonu správy bytových domov, či už na základe Zmluvy o výkone správy alebo Mandátnej zmluvy pre spoločenstvá vlastníkov bytov.

Stavebné bytové družstvo II. Košice spustilo zákaznícky portál, ktorým podporuje modernizáciu poskytovaných služieb.

Okrem výkonu správy SBD II. Košice sa zaoberá aj opravami a údržbou bytových domov, prenájmom nebytových priestorov a obchodnou činnosťou.

Budúcnosť: Pozrime sa ďalej

Stavebné bytové družstvo II. Košice si chce udržať prvenstvo v rámci správy bytových domov nielen v Košicach, ale aj na Slovensku.

Stavebné bytové družstvo II. Košice chce udávať trend v oblasti správy bytových domov a poskytovať čoraz viac elektronických služieb, vďaka ktorým bude mať vždy náskok pred konkurenciou.

Stavebné bytové družstvo II. Košice chce stavať na družstevnom princípe, ktorý je základným pilierom úspechu v budúcnosti, a ktorým sa odlišuje od ostatných správcovských spoločností.

To chce dokázať najmä vďaka svojim zamestnancom, ktorí dokážu uspokojovať potreby našich súčasných, ale aj budúcich zákazníkov a členov družstva.

Vízia, poslanie a hodnoty SBD II. Košice

Vízia SBD II. Košice
Byť úspešnou, modernou a stabilnou správcovskou spoločnosťou s najväčším počtom spravovaných nehnuteľností v SR, ktorá bude dlhodobo uspokojovať potreby a požiadavky svojich zákazníkov, zamestnancov, obchodných partnerov a členov orgánov SBD II. Košice.
 
Poslanie SBD II. Košice
Hospodáriť s bytmi, spoločnou činnosťou orgánov SBD II. Košice a členov zabezpečovať uspokojovanie podnikateľských a s nimi súvisiacich potrieb členov, spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami obstarávať byty a zároveň vykonávať správu, prevádzku a údržbu bytových domov a nebytových priestorov.
 
Hodnoty SBD II. Košice
Otvorená a čestná komunikácia so zákazníkmi, obchodnými partnermi, zamestnancami a členmi SBD II. Košice pomáha budovať dlhodobé a vzájomne výhodné vzťahy. Naši zamestnanci sú tou hodnotou, ktorá zabezpečuje naplnenie poslania a vízie SBD II. Košice. Ich profesionalita, zručnosti, skúsenosti, entuziazmus sú zárukou uspokojovania potrieb našich zákazníkov.

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice