Predstavenstvo

Predstavenstvo.

Štatutárny orgán

Predseda predstavenstva

Ing. Marián Morvay

Podpredseda predstavenstva

Ing. Michal Bača
Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.

Členovia predstavenstva

Ing. Marián Morvay
Ing. Michal Bača
Ing. Vojtech Molnár
Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
PhDr. Eva Smrigová, CSc.
Ing. Helena Šimková
Ing. Vladimír Bodnár
Ing. Roman Valenčák
Prof. Ing. Miroslav Dovica, CSc.
Miroslav Izvický
MVDr. Marián Hutňan

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami vyhradené inému orgánu družstva.

2. Predstavenstvo plní uznesenia Zhromaždenia delegátov a zodpovedá mu za svoju činnosť.

3. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:
A/ meniť podľa čl. 31 a rušiť podľa čl. 32 svoje právoplatné rozhodnutie o pridelení družstevného bytu
B/ udeľovať súhlas v zmysle čl. 54 pri použití bytu na iné účely ako na bývanie, udeľovať súhlas s výmenou bytu podľa čl. 45.
C/ uzatvárať zmluvy o prenechaní družstevného bytu občanovi na dobu určitú podľa čl. 33.
D/ koordinovať činnosť členských samospráv
E/ rušiť uznesenia členskej schôdze samosprávy, ak sú v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, stanovami alebo záujmami družstva. Zrušené uznesenie môže nahradiť vlastným uznesením
F/ schvaľovať rozpočet hospodárenia družstva a jeho zmeny v záujme zvýšenia ekonomickej a finančnej efektívnosti úrovne hospodárenia družstva
G/ prerokovať riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovné obdobie, hodnotiť výsledky činnosti družstva a predkladať ich Zhromaždeniu delegátov na schválenie spolu s návrhmi na rozdelenie a použitie zisku, prípadne na úhradu straty
H/ prerokovať správy kontrolnej komisie a správy z kontrol vykonaných inými orgánmi a schvaľovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
I/ rozhodovať o prijatí za člena družstva a vylúčení člena podľa čl. 24.
J/ predkladať výročnú správu o činnosti družstva na schválenie Zhromaždeniu delegátov
K/ prideľovať byty a prenajímať nebytové priestory
L/ schvaľovať modernizáciu a rekonštrukciu nebytových a administratívnych priestorov
M/ určovať výšku a splatnosť zálohových členských podielov, prípadne zvýšenie stanovených záloh. Rozhodovať o rozdelení obstarávacích nákladov objektu na jednotlivé byty a o vysporiadaní finančných zdrojov a schvaľovať vyúčtovanie členských podielov v prípade realizácie výstavby
N/ schvaľovať dohody o výmene družstevných bytov
O/ prerokovať prevody členských práv a povinností v zmysle platných zákonov
P/ schvaľovať organizačný poriadok družstva, ako aj iné vnútrodružstevné predpisy
R/ schvaľovať vyplatenie vyrovnacieho podielu
S/ menovať a odvolávať riaditeľa družstva
T/ rozhodovať o udelení prokúry
U/ rozhodovať o spôsobe vyplatenia vyrovnania pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva
V/ menovať likvidátora

4. Predstavenstvo sa volí z bývajúcich členov družstva tak, aby členovia predstavenstva neboli medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade, alebo súrodencami. Členmi predstavenstva družstva nemôžu byť zamestnanci družstva, s výnimkou riaditeľa družstva a súkromní podnikatelia, ktorí vykonávajú pre družstvo práce a služby dodávateľským spôsobom. Z jednej členskej samosprávy môže byť navrhnutý na člena predstavenstva najviac jeden kandidát. Predstavenstvo má 11 členov.

5. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva a dvoch podpredsedov predstavenstva.

6. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

7. So zvolenými členmi predstavenstva družstva uzavrie družstvo písomnú zmluvu o výkone funkcie.

8. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

9. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie Zhromaždenia delegátov; to neplatí, ak je uznesenie Zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.

10. Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas Zhromaždenie delegátov.

11. Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ družstva, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku družstva. Ustanovenia ods. 8 až 10 sa použijú primerane. Nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa družstvo vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok družstva vyhlásený konkurz, nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva uplatňuje správca konkurznej podstaty.