Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?

Poslednou novelou zákona o vlastníctve bytov sa zmenilo postavenie zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zaviedol sa aj inštitút tzv. poverených osôb. Kto zástupca vlastníkov, aká je jeho skutočná úloha a môže byť zástupcom vlastníkov osoba, ktorá nie je vlastníkom v dome?

Ako definuje zákon zástupcu vlastníkov?

Podľa § 8a ods. 5 komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Čo je skutočnou úlohou zástupcu vlastníkov?

Úloha zástupcu vlastníkov v dome je v praxi často “prekrúcaná” do rôznych podôb, ale jeho kompetencie sú obmedzené.

Podľa zákona zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcuo dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu.

Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci v dome podľa § 14 až 14b.

Môže byť zástupcom vlastníkov aj osoba, ktorá nie je vlastníkom v dome?

Nie, v zmysle § 8a ods. 5 zákona č. 283/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Podľa § 32g ods. 5 ak zástupca vlastníkov nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zvolia nového zástupcu vlastníkov do 30. júna 2019.

Je možné stanoviť odmenu pre zástupcu vlastníkov?

Áno, za výkon činnosti zástupcu vlastníkov v dome mu prislúcha odmena podľa jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.

Sú kompetencie osoby poverenej vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome totožné s kompetenciami zástupcu vlastníkov?

Nie, ich kompetencie sú rôzne. Aj keď nemožno vylúčiť, že v skutočnosti obidve funkcie bude zastávať rovnaká osoba v bytovom dome. Kto je poverená osoba vlastníkmi a čo vlastne robí nájdete v tomto článku: “Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?”.

Bc. Mgr. Peter Molnár

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Právny stav k 1.11.2018.

image_printVytlačiť