Elektronické písomné hlasovanie

Elektronické písomné hlasovanie počas pandémie COVID-19

V zmysle Zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní uplatniť formou elektronického hlasovania.

V prípade, že chcete v písomnom hlasovaní vykonať hlasovacie právo elektronickým hlasovaním je potrebné doručiť do sídla SBD II. Košice, Bardejovská 3, 040 01 Košice nasledovné dokumenty:

Prvé elektronické hlasovanie bude umožnené vlastníkovi po doručení "Žiadosti o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní" a "Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov" najneskôr 14 dní pred prvým termínom takto vyhláseného písomného hlasovania.

Pokiaľ uvedené dokumenty nebudú doručené v tomto termíne, nedôjde k aktivovaniu služby a nebudete môcť uplatniť svoje hlasovanie právo elektronickým hlasovaním pri najbližšom písomnom hlasovaní, ale až v nasledujúcom období.

Vždy však ostáva možnosť hlasovania v listinnej podobe písomnou formou v súlade s §14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Veríme, že využijete túto novú formu elektronického hlasovania.