Archív

Archív aktualít a oznamov.

Zatvorená pokladňa

14.03.2023
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v dňoch od 16.3.2023 do 17.3.2023 bude pokladňa SBD II. Košice z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o celozávodnej dovolenke

20.12.2022
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v dňoch od 27.12.2022 do 31.12.2022 bude SBD II. Košice z dôvodu celozávodnej dovolenky zatvorené.

Mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023

05.12.2022
Vážení zákazníci, v najbližšom čase Vám bude doručený mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023 (splatný do 25.12.2022, platí sa mesačne vopred). Prehodnotenie jednotlivých položiek predpisu služieb a plnení spojených s užívaním bytu bolo spracované na základe očakávaných nákladov v roku 2023.

V prípade, že máte záujem o vyššiu, resp. inú úpravu zálohovej platby na teplo a vodu, môžete o ňu požiadať doručením žiadosti o zmenu zálohového predpisu.

Tlačivo je k dispozícii na oddelení zákazníckych služieb a na našej internetovej stránke.

Žiadosť o zmenu zálohového predpisu môžete zaslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu info@sbd2ke.sk.

ŽIadosť o zmenu zálohového predpisu - stiahnuť

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla ÚK

19.09.2022
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky tepla ÚK nasledovný: dňa 20.09.2022 od 00:00 hod. postupný nábeh dodávky tepla ÚK pre zmluvných odberateľov.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

Zatvorená pokladňa

04.04.2022
Vážení zákazníci, od dňa 04.04.2022 bude pokladňa SBD II. Košice z technických príčin až do odvolania zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o jarnej deratizácii

22.03.2022
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 23.03.2022 až do ukončenia prác.

Štandardný pracovný režim

17.03.2022
Vážení zákazníci, Stavebné bytové družstvo II. Košice prechádza od 14.03.2022 do riadneho pracovného režimu.

- Osobné vybavovanie požiadaviek klientov bude zabezpečené pre všetky osoby bez obmedzenia.
Vstup do budovy a pobyt v miestnosti vybavovania je možný len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

- Zvolávanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možné uskutočňovať aj v spoločných priestoroch bytového domu.
Účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možná pre osoby len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

Zatvorená pokladňa

15.03.2022
Vážení zákazníci, dňa 15.03.2022 (streda) bude pokladňa SBD II. Košice z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Oznámenie o vstupe do budovy SBD II. Košice

25.01.2022
Vstup do budovy pre osobné vybavovanie je povolený v „režime OP“

Žiadame osoby vstupujúce do budovy a priestorov družstva:
- o preukázanie sa dokladom o očkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo digitálnym COVID preukazom
- vstup a pobyt vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch vybavovania je povolený len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pri vstupe do budovy vstupujúcim osobám platí povinné dezinfikovanie rúk a zachovanie odstupu v radoch min. 2 metre
- povolený počet osôb v priestore pre vybavovanie je 1 osoba

Oznámenie o vstupe do budovy SBD II. Košice

25.01.2022
Vstup do budovy pre osobné vybavovanie je povolený v „režime OP“

Žiadame osoby vstupujúce do budovy a priestorov družstva:
- o preukázanie sa dokladom o očkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo digitálnym COVID preukazom
- vstup a pobyt vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch vybavovania je povolený len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pri vstupe do budovy vstupujúcim osobám platí povinné dezinfikovanie rúk a zachovanie odstupu v radoch min. 2 metre
- povolený počet osôb v priestore pre vybavovanie je 1 osoba

Oznámenie o organizovaní písomného hlasovania a schôdze vlastníkov bytov

25.01.2022
V zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR zo dňa 17. januára 2022 účinných od 19. januára 2022, sa ustanovujú všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí:

Opatrenia k organizovaniu písomného hlasovania
Opatrenia k organizovaniu schôdze vlastníkov bytov

Oznámenie o celozávodnej dovolenke

16.12.2021
Vážení zákazníci, v dňoch od 27.12.2021 do 31.12.2021 bude SBD II. Košice z dôvodu celozávodnej dovolenky zatvorené.

Listy a inú korešpondenciu bude možné v čase čerpania celozávodnej dovolenky odovzdať v dňoch 27.12. až 30.12.2021 SBS v budove SBD II. Košice a to v čase od 6:30 do 12:00 hod.

Dňa 31.12.2021 bude administratívna budova zatvorená.

Oznámenie o odpočtoch

10.12.2021
Vážení vlastníci, nájomcovia bytov a nebytových priestorov, oznamujeme Vám, že odpočet údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch za rok 2021 bude vykonaný odpočtárom v dňoch 3.1.2022 až 16.1.2022.

Konkrétny deň a čas odpočtu meradiel Vám odpočtár oznámi výveskou vo vchode.


Oznám o odpočtoch 2021
Usmernenie k odpočtom 2021 - COVID

Elektronické zasielanie dokumentov: Zabudnuté heslo?

9.12.2021
Dokumenty, ktoré Vám posielame elektronicky na základe Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov sú zabezpečené heslom, ktoré obdržíte formou SMS správy na Váš mobilný telefón po aktivácii služby. Toto heslo je potrebné používať na otváranie doručených dokumentov. Ak potrebujete obnoviť heslo pre elektronické doručovanie dokumentov, pošlite nám žiadosť z emailovej adresy, ktorú ste mali dohodnutú so správcom v Dohode o elektronickom zasielaní dokumentov na emailovú adresu: podatelna@sbd2ke.sk
Viac info

Elektronické písomné hlasovanie

1.12.2021
V zmysle Zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní uplatniť formou elektronického hlasovania.
Viac info

Oznámenie o zmene pracovného režimu

25.11.2021
Vážení vlastníci, Vážení nájomníci, Vážení členovia družstva, aktuálna situácia ohľadom stavu šírenia pandémie COVID-19 je veľmi vážna a nám nie je ľahostajná. Spoločne chceme prispieť k zvýšeniu ochrany Vášho zdravia aj zdravia našich zamestnancov. Z tohto dôvodu sme prijali opatrenia v súlade s vyhláseným núdzovým stavom a zákazom vychádzania od 25. 11. 2021.

Vaše požiadavky môžete vyriešiť z pohodlia Vášho domova prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky cez kontaktné adresy zverejnené na našej webovej stránke.

- SBD II. Košice s účinnosťou od 26. 11. 2021 pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých ostatných oddeleniach až do odvolania.
- S účinnosťou od 26. 11. 2021 pozastavujeme a neumožníme klientom vstup do budovy a priestorov SBD II. Košice.
- Od 26. 11. 2021 SBD II. Košice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov a organizovanie písomného hlasovania, ruší aj doteraz zvolané schôdze vlastníkov a vyhlásené písomné hlasovania.
- Od 01. 01. 2022 SBD II. Košice spúšťa proces elektronického hlasovania.
- Stredisko údržby bude vykonávať opravy a údržbu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a vyhradených technických zariadení bez obmedzenia. Zamestnanci budú naďalej vykonávať montáž bytových vodomerov a zabezpečovať havarijnú a poruchovú službu za podmienok prísneho dodržiavania používania ochranných prostriedkov (respirátor FFP2, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky a pod.).

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Opatrenia v 3. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 22. 11. 2021

22.11.2021
Oznámenie na základe platnosti nového COVID automatu s účinnosťou od 22. 11. 2021 v 3. stupni Ohrozenia Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v nasledovnom pracovnom režime.
1. Osobné vybavovanie požiadaviek klientov bude zabezpečené oddelením zákazníckych služieb pre osoby plne očkované a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP)
- vstup do budovy a pobyt v mieste pre osobné vybavovanie bude klientom umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre medzi osobami
- počet klientov v miestnosti oddelenia zákazníckych služieb je určený v rozsahu 15 m2 na jednu osobu
- v miestnosti vybavovania klientov je potrebné vykonávať časté vetranie priestoru a dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pomôcok
2. Kontrolu vstupu klientov a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS.

Opatrenia v 2. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 4. 10. 2021

4.10.2021
Na základe platnosti nového COVID automatu s účinnosťou od 4.10. 2021 v 2. stupni Ohrozenia Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v normálnom pracovnom režime.

Oznámenie o pracovnom režime

Oznámenie o organizovaní schôdzí a písomných hlasovaní

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla UK

20.9.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám ozmaujeme, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 21.09.2021 od 00:01 hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK pre zmluvných odberateľov.

V dňoch 21.09. - 24. 09. 2021 - dodávka ÚK bez prerušenia.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

Opatrenia v 1. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 13. 09. 2021

10.9.2021
Na základe platnosti nového COVID automatu s účinnosťou od 13. 09. 2021 v 1. stupni Ohrozenia Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v normálnom pracovnom režime.

Oznámenie o pracovnom režime

Oznámenie o organizovaní schôdzí a písomných hlasovaní

Oznam o jesennej deratizácií

7.9.2021
Oznamujeme užívateľom bytov a nebytových priestorov, že jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 16.09.2020 do ukončenia prác.

Opatrenia v súvislosti s novým Covid automatom

17.8.2021
Na základe platnosti nového Covid automatu s účinnosťou od 16.8.2021 v stupni Ostražitosti Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v normálnom pracovnom režime bez obmedzenia pohybu.

Oznámenie režim august 2021

Oznámenie o vstupe do budovy

Oznámenie o organizovaní schôdzí a písomných hlasovaní

Testovacia prevádzka nového portálu poschodoch.sk

2.7.2021
Vážení zákazníci, od 2.7.2021 - 9.7.2021 prebieha testovacia prevádzka novej verzie portálu poschodoch.sk, počas ktorej môže byť služba dočasne obmedzená. Na odstránení prípadných výpadkov služby sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

Prechod na novú verziu zákazníckeho portálu poschodoch.sk

30.6.2021
Od 1.7.2021 prechádzame na novú verziu zákazníckeho portálu poschodoch.sk. Z tohto dôvodu môžu byť tieto služby v čase od 30.6.2021 do 1.7.2021 dočasne nedostupné. Veríme, že všetko prebehne v poriadku a nová verzia portálu zvýši kvalitu nami poskytovaných služieb.

Doručenie vyúčtovania za rok 2020

29.6.2021
Vyúčtovania sú na ceste k Vám. Ich doručenie môžete očakávať v najbližších dňoch a rýchlosť doručenia závisí aj od kapacít Slovenskej pošty. Ďakujeme za trpezlivosť. Už teraz ich však nájdete na poschodoch.sk. V zásielke, ktorú obdržíte poštou budete mať okrem iného aj Dohodu o elektronickom zasielaní dokumentov. Po jej podpísaní a doručení k nám, budeme spolu komunikovať elektronicky, a teda aj vyúčtovania ako aj iné dokumenty Vám budeme doručovať výlučne elektronicky.

Oznámenie o posune obdržania vyúčtovania nákladov za rok 2020

21.5.2021
Vážení vlastníci, na základe zákona č. 115/2021 Z. z. o posune termínov (najneskôr do 31.7.2021) spracovania ročného vyúčtovania nákladov za rok 2020, predloženia správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv Vám oznamujeme, že ročné vyúčtovanie budeme rozposielať v priebehu júna 2021.

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

5.5.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vrátilo do normálneho pracovného režimu.
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

5.5.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vrátilo do normálneho pracovného režimu.
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

29.4.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie dňom 29. 04. 2021 Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vracia do normálneho pracovného režimu.
- vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie bude povolený po preukázaní potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platného COVID automatu, alebo potvrdením vzťahujúcej sa výnimke podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

29.4.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie dňom 29. 04. 2021 Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vracia do normálneho pracovného režimu.
- vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie bude povolený po preukázaní potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platného COVID automatu, alebo potvrdením vzťahujúcej sa výnimke podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

19.3.2021
Na základe opakovaného predĺženia a zachovania núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 20. 03. 2021 o ďalších 40 dní, teda do 28. 04. 2021, platnosti COVID automatu prijatých vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zachovaní zmeny pracovného režimu a zákaze vstupu na pracovisko nasledovne:

- naďalej sa predlžuje pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 28. 04. 2021
- priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice naďalej ostávajú do 28. 04. 2021 pre našich klientov zatvorené
- zákaz vstupu do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu sa vzťahuje aj na zamestnancov SBD II. Košice s výnimkou zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platnosti COVID automatu
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

10.2.2021
Na základe opatrení v rámci predĺženia núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 08. 02. 2021 o ďalších 40 dní, teda do 19. 03. 2021 a platnosti COVID automatu prijatých vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu a zákaze vstupu na pracovisko nasledovne:
- predlžuje sa pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 19. 03. 2021
- priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice ostávajú do 19. 03. 2021 pre našich klientov zatvorené
- zákaz vstupu do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu sa vzťahuje aj na zamestnancov SBD II. Košice s výnimkou zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platnosti COVID automatu
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

25.01.2021
Na základe opatrení v rámci predĺženia núdzového stavu a zákazu vychádzania prijatých vládou SR zo dňa 17.01.2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu a zákazu vstupu na pracovisko nasledovne:
- predlžuje sa pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 7.2.2021.

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o zmene pracovného režimu

7.1.2021
Na základe predĺženia núdzového stavu, zákazu vychádzania a ďalších prijatých opatrení vládou SR zo dňa 29.12.2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
- SBD II. Košice predlžuje pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 24.1.2021
- do 24.1.2021 nebude možný vstup do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie (info@sbd2ke.sk), telefonicky (0915 390 575, 055 787 14 11) alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené
Tieto opatrenia platia od 7.1.2021.
Ďakujeme za porozumenie.

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o odpočtoch

23.12.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva, oznamujeme Vám, že odpočet údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch za rok 2020 bude vykonaný odpočtárom v dňoch 4.1.2021 až 18.1.2021.

Konkrétny deň a čas odpočtu meradiel Vám odpočtár oznámi výveskou vo vchode.


Oznám o odpočtoch 2020
Usmernenie k odpočtom 2020 - COVID

Zmena pracovného režimu

18.12.2020
Na základe rozšírenia ďalších opatrení v rámci núdzového stavu prijatých vládou SR zo dňa 16. 12. 2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
➢ s účinnosťou od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín
všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
➢ zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
➢ plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude zabezpečené aj v čase vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku 2021..
Zobraziť celé znenie

Oznámenie o zahájení výkopových prác

8.12.2020
Na základe oznámenie spoločnosti TEHO, s.r.o. oznamujeme užívateľom bytov a NP na ulici Trieda SNP 57, že boli zahájené výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 561. Výkopové práce sa realizujú v spevnenej ploche (vnútro spoja bytových domov - hviezdica). Po odstránení havárie následne vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu.

Oznámenie o zahájení výkopových prác

8.12.2020
Na základe oznámenie spoločnosti TEHO, s.r.o. oznamujeme užívateľom bytov a NP na ulici Humenská 12 B, že boli zahájené výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2773. Výkopové práce sa realizujú v interéri. Po odstránení havárie následne vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu.

Zatvorená pokladňa

30.11.2020
Vážení zákazníci, pokladňa bude v dňoch 30.11. až 04.12.2020 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Úprava prijatých opatrení

11.11.2020
S účinnosťou od 16.11.2020 dochádza k úprave opatrení nasledovne:
- osobné vybavovanie požiadaviek lientov a ich vstupu bude umožnené iba po zmeraní telesnej teploty pri vstupe, dezinfekcii rúk s prekrytím dýchacích ciest ochranným rúškom
- všetky požiadavky klientov budú naďalej riešené a vybavované formou mailovej komunikácie telefonicky alebo poštovou zásielkou...

Zobraziť celé znenie

Celoplošné testovanie COVID-19: Zoznam odberových miest

30.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.
V súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 Vás informujeme o odberových miestach na území týchto Mestských častí:

Mestská časť Košice Západ
Mestská časť Košice Sever

Upravený režim fungovania na pracovisku SBD II. Košice

26.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.
Vzhľadom na aktuálny stav šírenia pandémie COVID-19 a prijaté opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu vládou SR SBD II. Košice upravilo dňom 26.10.2020 režim fungovania na pracovisku nasledovne:
- SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov,
- nebude umožnený vstup do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania,
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou,
- SBD II. Košice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a vykonávanie písomného hlasovania v bytových domoch,
- vykonávanie opráv a údržby na spoločných častiach a a spoločných zariadenia v bytových domoch bude realizované v rozsahu a režime havarijnej a poruchovej služby
...
Zobraziť celé znenie

Predĺženie platnosti do 15.11.2020

Dodržiavanie opatrení

02.10.2020
Vážení klienti, na základe novoprijatých opatrení vládou SR a ÚVZ s účinnosťou od 1.10.2020 Vás prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

- pri vstupe do priestorov administratívnej budovy je povinnosťou klientov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

- vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie klientov je povolený:
► iba s rúškom a prekrytím horných dýchacích ciest
/dezinfikovaním rúk, alebo použitím jednorazových ochranných rukavíc
► použitím vlastného pera
► dodržiavaním odstupu minimálne 2 metre od seba alebo od zamestnancov

- zakázané je podávanie rúk

- klienti pociťujúci vznik akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) sú povinní zostať v domácej izolácii


- koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS

Za pochopenie ďakujeme.

Zobraziť prílohu

Oznam pre vlastníkov a nájomníkov

02.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vážení nájomníci družstevných bytov

Na základe novoprijatých opatrení vládou SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020:

- Schôdze vlastníkov bytov a nebytových preistorov sa nemôžu zúčastniť ľudia pociťujúci vznik akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie). Takáto osoba je povinná zostať v domácej izolácii.

- Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a miesto konania schôdze opustiť.

Zobraziť prílohu

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla na kúrenie

29.09.2020
Na základe informácií od dodávateľa tepla TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) Vám týmto oznamujeme, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie TEHO začína dňom 29.09.2020 s postupným nábehom dodávky tepla na kúrenie v bytových domoch.

Žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia zabezpečiť dôkladné precirkulovanie teplonosného média a odvzdušnenie vykurovacieho systému v dome. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky dodávateľom ÚK upravený o čom budeme informovať na našej web stránke, prípadne môžete sledovať aktuálne informácie aj priamo na stránke dodávateľa tepla https://www.teho.sk/aktuality.

Oznam o jesennej deratizácií

03.09.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 07.09.2020 do ukončenia prác.

Vybavovanie klientov

20.5.2020
Vybavovanie klientov oddelením zákazníckych služieb sa bude zabezpečovať v miestnosti veľkej zasadačky so vstupom z dvora cez vonkajšie schodisko. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na I. poschodie.
Vybavovanie klientov

Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

20.5.2020
Od 20.5.2020 je možné realizovať hlasovania vlastníkov v dome písomným hlasovaním, resp. realizáciou schôdzí vlastníkov v dome za prísneho..
Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

7.5.2020
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie a opatrenia ÚVZ SR SBD II. Košice prehodnotilo doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku..
Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

30.4.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva. V súvislosti s mimoriadnym stavom šírenia pandémie COVID-19 a doteraz prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu boli dňa 29.04.2020 prehodnotené naše doterajšie prijaté opatrenia, v dôsledku čoho s účinnosťou od 04.05.2020 dochádza k úprave..
Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

31.3.2020
Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 30.3.2020 v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu sa predlžuje platnosť..
Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

24.3.2020
Vážení zákazníci, na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 (https://www.kosice.sk/clanok/mesto-prijalo-v-piatok-dalsie-opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu) zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch
Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

16.3.2020
Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 sme zabezpečili vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice. Z dôvodu ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia..
V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

16.3.2020
na základe ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 13.3.2020 a mimoriadnych opatrení odo dňa 16.3.2020 vedenie SBD II. Košice v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku rozhodlo s účinnosťou od 17.3.2020 o núdzovom pracovnom režime..
Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu

10.3.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva. Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania...
Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu - Čítať celé

Oznam o jarnej deratizácií

28.02.2020
Oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 09.03.2020 do ukončenia prác.

Neboli ste doma, keď boli odpočty? Pošlite nám ich online

9.12.2019
Po kliknutí na nasledujúci odkaz nám môžete zaslať Vaše odpočty.
Viac informácií >

Spustenie novej webstránky sbd2ke.sk

2.10.2019
Spustená nová webstránka sbd2ke.sk.
Viac informácií >

Spustenie zákazníckeho portálu

1.10.2019
Bol spustený zákaznícky portál Stavebného bytového družstva II. Košice do testovacej prevádzky. Portál je dostupný prostredníctvom služby poschodoch.sk.
Viac informácií >